چِقدر زود بہ اخَرِ خَط پایان رِسیـدم

نمـے دانَم تُنـد دویدم

یا راه کـوتاه بـود...