عاشقانه گاهـے وقتها نوشتنت نمے آیـــב.. قــבـم زבن را هم دوست نــבارے… از حرف زבن با בیگران حالت به هم میخورב.. خسته نیستے… اما انگـــآر تا בلت بخواهــב غمـــ دارے… بعضے وقتها قـــבرے ارامش ذهنے و خیــال رآحــتـــــ آرزویتــ استـــ... http://dirtylove.mihanblog.com 2020-06-02T05:11:30+01:00 text/html 2016-10-10T17:53:03+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2070 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b><font color="#000000">گم شده ام!!!</font><br><font color="#000000"> ته دنیا</font><br><font color="#000000"> آنجا که اسمش هیچ جا نیست</font><br><font color="#000000"> جایی که لبخند زندگی به درهای بسته خورده</font><br><font color="#000000"> و هیچ پنجره ای رو به دنیای بزرگتر باز نمی شود...</font><br><font color="#000000"> اینجا زمین فقط شور در سینه ات می کارد و </font><br><font color="#000000"> آسمانش هر چه باداباد است....</font><br><font color="#000000"> اینجا نفس که می کشی</font><br><font color="#000000"> دیوار ها خودشان را جلو می اندازند تا به جان دقیقه ها و ساعت ها بیفتی....</font><br><font color="#000000"> بشمار روزهای رفته ام را رفیق...</font></b></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b> </b></font> text/html 2016-08-26T08:57:45+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2069 <div align="center"><font size="5"><b><font color="#000000" face="Tahoma">شــــب که می شــــود </font><br><font color="#000000" face="Tahoma"> </font><br><font color="#000000" face="Tahoma"> چشمانــــــــم ؛ تمـــام ِ <font color="#808080">خنــــــده هـــای دروغـیـــــــن ِ</font> روز را </font><br><font color="#000000" face="Tahoma"> </font><br><font color="#000000" face="Tahoma"> بـــالا می آورنـــــــــد !</font></b></font></div><font size="5"><b> </b></font> text/html 2016-08-04T18:23:59+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2068 <div align="center"><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><b><font size="3">اندازه پنـــــــــــــــج دَقـــــــــــیقـــه..</font></b></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><b><font size="3"> </font></b></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><b><font size="3"> نه بیشتــر...</font></b></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><b><font size="3"> </font></b></font><br><font color="#000000" face="Tahoma" size="2"><b><font size="3"> دلــــم می خواست بغلت کنم. محــــکم...همین.</font></b></font></div> text/html 2016-07-27T07:28:24+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2067 <p style="text-align: center;"><span style="font-size:18px;"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">گودالی می کنم...... درد هایم را در ان دفن می کنم......<br>زخم هایم فریاد می زنند ...ازادم کنید ...<br>... نمی دانم زیر خاک هم می ترسم.....<br>ادمها با صداهایشان له م می کنند ....<br>دردهایم رسوا می کنند زیر خاک ....<br>گوش هایم فریاد می زنند ...<br>رهایم کن ...<br>زیر خاک هم صدای پچ پچ ها ازارم می دهد ...<br>نمی دانم زخم هایم ....درد هایم .....شکست هایم را کجا دفن کنم.....<br>که صداها ازارشان ندهد ....<br>نمی دانم در زمین ارامشی هست........<br>سکوتی حکم فرماست....<br>زخم زبان ها خسته نیستند .....<br>نمی دانم ... در بیابانی رها میکنم ...<br>باز هم میترسند .....<br>فریاد میزنند ....<br>ما را رها نکن ....<br>اینجا وجدانها هم دگر سیر نیستند ......<br>حمله می کنند ...<br>نمی دانم ....<br>وجدان ها هم دگر حمله می کنند ....<br>شاید اینجا جزیزه ادمخوارهاست.....<br>دیگر ...<br>هر کس از درش وارد می شود ...<br>حمله می کند<br>ادمخوارها دگر به شهر ما حمله کرده اند .....<br>گرسنه ها دگر اینجا فراوان است....<br>به جزیره ادمخوارها خوش امدید .....<br>وجدان ها هم تشنه اند ...هم گرسنه</span></strong></span><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img alt="۵۰۰x500_1437093376503997" class="aligncenter size-full wp-image-1495" data-cke-saved-src="http://dark-sky.ir/wp-content/uploads/500x500_1437093376503997.jpg" src="http://dark-sky.ir/wp-content/uploads/500x500_1437093376503997.jpg" height="500" width="500"></p> text/html 2016-07-22T05:14:43+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2066 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b>شانه هایت را میخواهم ..اعتراض وارد نیست ......</b><br><b>امشب اغوشت را میخواهم ....فردا ترکم کن ...</b><br><b>لبهایت را غرق بوسه میکنم ......فردا دلم را ترک کن...</b><br><b>امشب کنارم باش......فردا حرفایت را در گوشم فریاد بزن...</b><br><b>امشب خیانت هایت را پنهان کن ........</b><br><b>اگرخنجری داری امشب جایی دفن کن ...</b><br><b>گرمی اغوشت را امشب برایم فراهم کن...</b><br><b>میدانم فردا که چشمانم را باز کردم .....</b><br><b>نقاب هایت ...خنجرهایت ......خیانت هایت را جا گذاشته ای...</b><br><b>چشمانم را میبندم ....</b><br><b>تا دگر اغوش ممنوعه ای را نخواهم......</b><br><b>بر روی تخت یادگاری مینویسم.....</b><br><b>اینجا دگر ممنوعه شده است سالهاست........</b><br><b>این تخت ....سالهاست ...هم اغوش ...خنجرها و نقاب هایست......</b><br><b>چهار گوشه این تخت را حصاری بکشید ......</b><br><b>اینجا سالهاست کسی با خنجره و نقابها هم اغوش است </b></font></div> text/html 2016-07-22T05:14:43+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2065 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b>شانه هایت را میخواهم ..اعتراض وارد نیست ......</b><br><b>امشب اغوشت را میخواهم ....فردا ترکم کن ...</b><br><b>لبهایت را غرق بوسه میکنم ......فردا دلم را ترک کن...</b><br><b>امشب کنارم باش......فردا حرفایت را در گوشم فریاد بزن...</b><br><b>امشب خیانت هایت را پنهان کن ........</b><br><b>اگرخنجری داری امشب جایی دفن کن ...</b><br><b>گرمی اغوشت را امشب برایم فراهم کن...</b><br><b>میدانم فردا که چشمانم را باز کردم .....</b><br><b>نقاب هایت ...خنجرهایت ......خیانت هایت را جا گذاشته ای...</b><br><b>چشمانم را میبندم ....</b><br><b>تا دگر اغوش ممنوعه ای را نخواهم......</b><br><b>بر روی تخت یادگاری مینویسم.....</b><br><b>اینجا دگر ممنوعه شده است سالهاست........</b><br><b>این تخت ....سالهاست ...هم اغوش ...خنجرها و نقاب هایست......</b><br><b>چهار گوشه این تخت را حصاری بکشید ......</b><br><b>اینجا سالهاست کسی با خنجره و نقابها هم اغوش است </b></font></div> text/html 2016-06-17T08:18:09+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2064 <div align="center"><font size="5"><b><font color="#000000" face="Tahoma"><font color="#a52a2a">هـِـــــــــی رفیـق </font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma"><font color="#a52a2a"> بدون چتر کنارم قدم نزن....</font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma"><font color="#a52a2a"> خیس دلتنگی هایم می شوی....</font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma"><font color="#a52a2a"> دنیای من ابری تر از آن است</font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma"><font color="#a52a2a"> که فکرش را می کنی....برای دل خودم می نویسم ...</font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma"><font color="#a52a2a"> برای دلتنگی هایم</font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma"><font color="#a52a2a"> برای دغدغه های خودم</font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma"><font color="#a52a2a"> برای شانه ای که تکیه گاهم نیست </font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma"><font color="#a52a2a"> برای دلی که دلتنگم نیست ...</font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma"><font color="#a52a2a"> برای دستی که نوازشگر زخم هایم نیست ...</font></font><br><font color="#000000" face="Tahoma"><font color="#a52a2a"> برای خودم می نویسم ...</font></font></b></font></div> text/html 2016-03-17T17:09:50+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2063 <div align="center"><font face="Tahoma" color="#000000" size="6"><span style="font-family: IranNastaliq">کی گفته هوای بارونی ... هوای دو نفرست ؟؟؟</span></font><font size="6"><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">وقتی بارون میاد </span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">باید یه دل تنها داشته باشی</span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">یه خیابون خالی و یه جاده دراز قدم بزنی </span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">خیسِ خیس بشی ... </span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">آره " بارون " واسه آدمای تنهاست </span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">روزهای بارونی رو خیلی دوست دارم </span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">چون معلوم نمیشه منتظر تاکسی هستی یا آواره ی خیابونا</span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">بخار توی هوا مال سرماست یا دود سیگار... </span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">روی گونه هات اشکه یا دونه های بارون...! </span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">به سلامتی همه کسایی که تنهان</span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">میدونی چرا بارون از پشت شیشه قشنگ تره </span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">چون بدون اینکه خیس بشی احساسش میکنی ، </span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">مثل دیدن گریه کسی که خیلی دوستش داری ، همینطوره مگه نه </span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">داره بارون میاد...</span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"> <span style="font-family: IranNastaliq">خیلیا بهش میگن بارون </span></font><br><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-family: IranNastaliq"> ولی من بهش میگم عشق بازی آسمون</span></font></font></div><font size="6"> </font> text/html 2016-03-16T16:59:10+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2062 <div class="postrow has_after_content" align="center"> <div class="content"> <div id="post_message_1781219"> <blockquote class="postcontent restore "> <font face="Mihan-IransansBold" color="#000000" size="2"><img src="http://dc685.4shared.com/img/eVHhjJq5/s7/140973314d0/3h3ndouyj8q66qqm39c.jpg?async&amp;rand=0.6294829540816352" alt="" border="0"><br> <br> <div style="text-align: center;"><font size="5"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="black"><b>چِقدر زود بہ اخَرِ خَط پایان رِسیـدم<br> <br> نمـے دانَم تُنـد دویدم <br> <br> یا راه <font color="Red">کـوتاه</font> بـود...</b></font></font></font></font></div></font> </blockquote> </div> </div> </div> text/html 2016-03-03T15:04:13+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2061 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#000000" size="5"><font color="Black">نکند صبر یک فریب بزرگ باشد...!</font></font><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br><font color="#000000"><font color="Black"> </font></font><br><font color="#000000"><font color="Black"> چون</font></font><br><font color="#000000"><font color="Black"> </font></font><br><font color="#000000"><font color="Black"> سالهاست با غوره ها کلنجار میروم</font></font><br><font color="#000000"><font color="Black"> </font></font><br><font color="#000000"><font color="Black"> حلوا نمیشود...!</font></font></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="5"> </font> text/html 2016-02-18T14:16:22+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2060 <div align="center"><font face="Mihan-Koodak" color="#000000" size="5"><img src="http://s2.picofile.com/file/7184262682/dalghak_newfun_ir.jpg" alt="" border="0"></font><font face="Mihan-Koodak" size="5"><br><font color="#000000"> </font><br><font color="#000000"> بخند</font><br><font color="#000000"> </font><br><font color="#000000"> بلندتر بخند</font><br><font color="#000000"> </font><br><font color="#000000"> جدی نگیر افتادن هایم را</font><br><font color="#000000"> </font><br><font color="#000000"> تلو تلو خوردن هایم را</font><br><font color="#000000"> </font><br><font color="#000000"> و این کلاهی که به سرم زار می زند</font><br><font color="#000000"> </font><br><font color="#000000"> بخند</font><br><font color="#000000"> </font><br><font color="#000000"> بلندتر بخند</font><br><font color="#000000"> </font><br><font color="#000000"> دلقک شده ام که <b>بخندانمت</b>...</font></font></div><font face="Mihan-Koodak" size="5"> </font> text/html 2016-02-10T15:38:00+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2059 <div align="center"><font size="3"><b>ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ ...</b><br><b> </b><br><b> ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ</b><br><b> </b><br><b> ﺑﺎﺷﺪ ...!</b><br><b> </b><br><b> ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ ...</b><br><b> </b><br><b> ﻣﺜـﻞ ﺩﯼ ، ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ ، ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ ...</b><br><b> </b><br><b> ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــﺎﻥ</b><br><b> </b><br><b> ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ</b><br><b> </b><br><b> ﺁﺭﺯﻭﻫـــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ</b><br><b> </b><br><b> ﺍﻣﯿــــــﺪﻡ ،</b><br><b> </b><br><b> ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ِ ﺳــﺮﺩ ِ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓــــــــﻦ </b><br><b> </b><br><b> ﺷـﺪﻩ ...</b><br><b> </b><br><b> ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــدنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی </b><br><b> </b><br><b> ﻏﻤﮕﯿــﻦ</b><br><b> </b><br><b> اﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ ...</b><br><b> </b><br><b> ســــکـــــــوتــــــــــ ...<br></b></font><br><span class="thumb_mode_files_icon"> <a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/484/1451409/12.jpg" title="12.jpg" class="file_manager_file_pic" target="_blank" data-name="12.jpg"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/484/1451409/12.jpg" height="337" width="512"></a> </span><font size="3"><b><br></b></font></div> text/html 2015-12-29T15:22:47+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2058 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-IransansBold"><b>تا اطلاع ثانوی نویسنده این وبلاگ مرده </b></font></div> text/html 2015-11-15T13:26:33+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2056 <div align="center"><font size="4"><b><font color="#000000" face="Tahoma">عآشِــقـــ شُـבَטּ چیز ســاבه ایست . . . </font><br><font color="#000000" face="Tahoma"> </font><br><font color="#000000" face="Tahoma"> آنقَـــבر ڪِﮧ هَمـﮧ ے اِنسانهــا تـَـواטּ تَجربـﮧ ڪَرבטּ اوטּ رو בارَنـב . . . ! </font><br><font color="#000000" face="Tahoma"> </font><br><font color="#000000" face="Tahoma"> مـُـهِمــ عآشِـقــ مانــבَטּ اَستــ </font><br><font color="#000000" face="Tahoma"> </font><br><font color="#000000" face="Tahoma"> بے انِتـــِها </font><br><font color="#000000" face="Tahoma"> </font><br><font color="#000000" face="Tahoma"> بے زَوالــ </font><br><font color="#000000" face="Tahoma"> </font><br><font color="#000000" face="Tahoma"> تا اَبـــב</font></b></font></div><font size="4"><b> </b></font> text/html 2015-11-09T18:50:36+01:00 dirtylove.mihanblog.com lovelyscorpion ... http://dirtylove.mihanblog.com/post/2055 <div align="center"><font color="#000000" size="2" face="Tahoma"><font size="3">ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺷﻌﺮﯼ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ</font></font><br><font color="#000000" size="2" face="Tahoma"><font size="3"> ﯾﻌﻨﯽ ،</font></font><br><font color="#000000" size="2" face="Tahoma"><font size="3"> ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ</font></font><br><font color="#000000" size="2" face="Tahoma"><font size="3"> ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ !</font></font><br><font color="#000000" size="2" face="Tahoma"><font size="3"> ﺗﺎ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﻮﺩ ...</font></font></div>